Skip to content

Ainetevahelise lõimingu koolitus kooli meeskonnale

Eesmärgipärane lõiming liidab kooliperet, vähendab õpetajate ja õpilaste koormust ja annab julguse uut proovida.

Miks me siis seda juba ei tee?

 • Riiklik õppekava on liiga mahukas;
 • erinevate ainete õppekavade ülesehitus ei toeta ega soodusta lõimingut; 
 • õpetajatel on liiga suur töökoormus; 
 • erinevate ainete õpetajate töökorraldus ei soosi koostööd ehk koostöötamise aeg on planeerimata;
 • lõiming ei ole otseselt kohustuslik;
 • ideid napib;
 • mugavam on mitte teha;
 • milleks teha, kui selle eest ei saa hinnet panna

Kui lõimida mõtestatult, süsteemselt ja planeeritult, siis on võimalik ...

 •  vähendada õppekava mahtu ainetevaheliste seoste loomise kaudu; 
 • vähendada nii õpilaste koduste tööde mahtu kui ka õpetajate töökoormust;
 • ühendada kooli meeskonda koostööoskuste kaudu;
 • pakkuda õpilastele uut ja põnevat õppesisu;
 • avardada õpetajaskonna silmaringi ja suurendada teadlikkust kogu kooliastme õppe sisust;
 • hinnata ühe tööga mitme aine teadmisi

Miks osaleda?

 • Iga koolituse käigus valmib vähemalt üks ainetevahelise lõimingu ainekava, mida saab kohe konkreetses koolis kasutada.
 • Näitame, kuidas õppekava struktuuri muuta nii, et ainetevaheline lõiming oleks loomulik ja kasulik nii õpetamise kui õppimise seisukohast.
 • Anname juhised koostöiseks hindamiseks.
 • Kasutame kaasaegset metoodikat ja vahendeid, mis on ka koolitundidesse ülekantavad.
 • Anname igale osalejale koolituse sisu toetava töövihiku.

Teeme algust, küsi pakkumist!