Skip to content

Loov- või uurimistöö
alane koolitus

Alates 2010. aastast on koolidele antud suurepärane võimalus loovtöö abil toetada ennastjuhtiva õppija kujunemist. Kõik Eesti koolides põhihariduse omandanud õpilased on saanud võimaluse teha läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö individuaalselt või kollektiivselt. Loovtöö tegemine peab toetama lapse õpihimu ja loovat eneseväljendust ning aitama kaasa õpilaste loovuse arendamisega seotud pädevuste kujundamisele dünaamilise protsessina. Kooli ülesandeks on seejuures luua õpikeskkond, mis soodustab loovust ja tavapärastest õppeainetest väljapoole mõtlemist.

Loovtöö koolitus

  • Aitab osalejatel mõtestada lahti loovtöö olemus ja mõista selle struktuuri ning juhendaja rolli. 
  • Näitab, kuidas seostada loovtööd õppekavaga nii, et esindatud oleks ainetevaheline lõiming,  loovtööde juhendamise ja koostamise protsess oleks loomulik ja kasulik nii õpetamise kui õppimise seisukohast.
  • Annab juhised kooli loovtööde juhendi koostamiseks või täiendamiseks.
  • Aitab koostada loovtööde ajakava ja hindamismudeli.
  • Kasutab kaasaegset metoodikat ja vahendeid, mis on ka koolitundidesse ülekantavad.
  • Annab igale osalejale koolituse sisu toetava töövihiku.

Teeme algust, küsi pakkumist!

Vaata ka LÕOKEse loovtöö õppevara!