Skip to content

Üldõpetus toimima!

Üldõpetus õpetab I kooliastme õpilast seostama erinevaid teadmisi, oskusi ja väärtusi ning mõistma ja suhestama õpitavat nii, et erinevate õppeainete vahel tekiksid tugevad seosed.

Õpioskuste strateegiline õpetamine

Seoste loomine õppeainete tasandil on vajalik ja oluline. Iga õppeaine on ühtaegu nii omaette tervik kui ka osa õppekavast. Ainete lõimimine suuremateks tervikuteks ainevaldkondade näol võimaldab eelkõige luua seoseid ainevaldkondade sees. Õppe lõimimine saavutatakse erinevate ainevaldkondade õppeainete ühisosa järgimisel, õppeainete, koolisiseste projektide ja läbivate teemade ühiste temaatiliste rõhuasetuste, õppeülesannete ning -viiside abil. 

Üldõpetus ei vastandu ainesüsteemile, vaid avardab ja muudab viimast elulähedasemaks. Õpetades valib iga õpetaja vajalike pädevuste saavutamiseks sobiva tempo, koormuse ja metoodikad.

Kui üldõpetust rakendada mõtestatult, süsteemselt ja planeeritult, siis see ...

 • toetab loova, iseisva ja motiveeritud õpilase kujunemist;
 • suurendab koolirõõmu, pakkudes õpilasele terviklikku arusaama õppeainete vahelistest seostest ja ümbritseva maailma toimimisest;
 • ühendab kõiki I kooliastmes õpetavaid õpetajaid koostöö kaudu;
 • võimaldab õpetajatel ja õpilastel sujuvamalt ühelt tegevuselt teisele üle minna ja loovamalt tegutseda;
 • loob õpilasele tugeva aluse järgnevates kooliastmetes ja hilisemas elus edukaks toimetulekuks.

Miks me seda siis ometi ei tee?

 • Üldõpetus  ei ole otseselt kohustuslik.
 • Ideid napib.
 • Mugavam on mitte teha.
 • Õpetajatel on liiga suur töökoormus.
 • Klassi- ja aineõpetajate töökorraldus ei soosi sageli koostööd ehk koostöötamise aeg on planeerimata.

Miks osaleda?

 • Koostame koolituse lõpuks koolile nii horisontaalse kui vertikaalse üldõpetuse ainekava, mida saab kohe konkreetses koolis kasutada.
 • Näitame, kuidas I kooliastme õppekava struktuuri muuta nii, et see oleks loomulik ja kasulik nii õpetamise kui õppimise seisukohast.
 • Kasutame kaasaegset metoodikat ja vahendeid, mis on ka koolitundidesse ülekantavad.
 • Anname igale osalejale koolituse sisu toetava töövihiku.
 • Koolitaja Maie Kuusk on  pikaajalise kogemusega klassiõpetaja.

Teeme algust, küsi pakkumist!